විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් / விஷேட ஊடக சந்திப்பு

ප්‍රධානතම වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් පිරිසක් විසින් පවත්වනු ලබන විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් අද සවස 4.30⁣ට ගෝඨාගෝගම මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

பிரதான தொழிற்சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு இன்று மாலை 4.30 மணிக்கு கோட்டா கோ கம சர்வதேச ஊடக மையத்தில் நடைபெறவுள்ளது