ලිට්‍රෝ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි.

හෙමින් හෙමින් ජනතා අරගලය ජයග්රහණය කරා.
ජනතාව ජය.