පොජෙක්‍ටර් දර්ශන මගින් විරෝධය පල කරයි..🔥

ලංකාව තුල ප්රථම වතාවට අරගලකරුවන් විසින් මහලේකම් කාර්යාලයට පොජෙක්ටර් දර්ශන මගින් විරෝධය පල කරයි..