ගෝඨාගොගම ගාල්ල ශාඛවේ

අද පෙරවරුවේ පොලීසිය විසින් “ගෝඨාගොගම ගාල්ල ශාඛවේ”ඉවත් කරන ලද කූඩාරම් නීතීඥ කණ්ඩායමක් මැදිහත් වීමෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත් කර තිබේ.
පෙර පැවති කූඩාරම් වලට වඩා විශාල කුඩාරම් ඉන් පසු සවි කර ඇත.