පවත්නා දේශපාලන මඩවලේ වසනා ඌරන්ට සිංහල කියවාගැනීමට නොහැකි නිසා ඔවුන්ට ඇසෙන සේ ඔබේ හඩ අවදි කරන්න ! සාහසික වචන භාවිතයෙන් වලකින්න ඔබගේ සටන් පාඨ පමණක් ඇතුලත් කරන්න