සාමාන්‍ය ජනතාවගේ බලවේගයට ජයවේවා!

Lalith de Alwis

සාමාන්‍ය ජනතාවගේ බලවේගයට ජයවේවා! මේ ඛලවේගයේ මුලික අරමුණ විය යුත්තේ රාජපක්ෂ කණ්ඩායම කල වංචාවලට දඬුවම් දීම නොවේ. එයින් ලංකාවට කිසි වාසියක් ලැබෙන්නේ නැත. මුලිකම අරමුණ විය යුත්තේ ලංකාව ඉදිරියට ගෙනයන්ට හැකියාවක් ඇති ආණ්ඩුවක් පත්කිරීමයි. එසේ පත්කිරීමට රාජපක්ෂ කණ්ඩායම ආණ්ඩුවෙන් අස්කරගැනීම අත්‍යාවශ්‍යයි. මෙම අදහස ඉදිරියට ගෙනයෑම සඳහා මේ බලවේගයට සහභාගවන තරුණයන් සාමාන්‍ය ජනතාවේ අනෙක් කොටස්වල සහභාගය ලබාගත යුතුයි. විශේෂයෙන් කම්කරැ ජනතාවගේ සහභාගය ලබාගත යුතුයි. එපමනක් නොව මේ බලවේගය කොළඹින් පිට පළාත්වලටත් පැතිරිය යුතුයි. අපේ කම්කරු ජනතාව අපේ මේ තරැණ ජනතාව ආරම්හ කළ බලවේගයට සහභාගීවීමෙන් අවංක දක්ෂ කැබිනට් මණ්ඩලයක් සහිත නව ආණ්ඩුවක් පත්කරගැනීම ඉතාමත් පභසුයි. මේ අදහස ඉදිරියට ගෙනයෑමට පෙර මේ බලවේගයේ දැනට සංයුක්ත කණ්ඩායම්වලින් විශාලම කණ්ඩායම් අටෙන් එක නියෝජිතයෙක් බැගින් පාලක සමිතියක් පත්කර ගතයුතුයි. මේ අටදෙනාගෙන් සංයුක්ත සමිතිය ඔවුන් අතරින් සභාපති කෙනෙක් තෝරාගත යුතුයි. ඉන්පසු ලංකාවේ කම්කරු සේවකසභා සමග සාකච්ඡාකර ඔවුන්ගේ සහභාගිත්වය ලබාගතයුතුයි. විප්ලවයක් ජයගැනීමට කම්කරුවන්ගේ සහයෝගය අවශ්‍යමයි. දැන් පවතින උද්ඝෝෂණයෙන් ආණ්ඩුව ඉවත් කිරීම අපහසුයි. රාජපක්ෂයන්ගේ ජරාපක්ෂයේ තන්හාව විශාලයි. වැඩවර්ජනයකින් ආණ්ඩුව ඉවත් කිරීම ආපහසු නොවේ. බලවේගයට ජයවේවා!