බුද්ධිමත් වෙමු

Thilina

අර්බුදය තුළ යහපතම පතුරවමු. සාමකාමී අරගලයට ජය.💪