ජාත්‍යාලේ

Kalani jayalath

inbound5079400625971533087.jpg

සඳකඩ පහණ යට වුනි පස් කන්ද කට..
සිරි මා සමිඳු දළුළයි සෝ සුසුම් පිට..
ගැති වී දණින් වැටිලා පර දෙසුන් හට..
අපි පණ ගසමු මියයන ලක් මෑණි යට..

රැකලා කොඩිය පාගා දැමු සඟුන් කොයින්..
විදිනා දුන්න පපුවම දුන් විරුන් කොයින්..
යුධලා රැක්ක රජවරු අද ඉතින් කොයින්..
උඹ මගෙ පවා කකියන ලේ නහර කොයින්..

වැව ළඟ හඬති පෙර රජවරු පොළව
සපා..
ලක් මව් රැක්ක හෙළ සිහලුන් කොයිද සිතා.
සිවලකු දාව වැදු උන් සිහලුනුයි
සිතා..
අපි රැක්කාද මුන් පෙර කල හපොයි
සිතා..

ජාත්‍යාලේ බලු බල්ලට ගිහින් වද..
කකියන් කැවුතු මුන් විසිකර දැමුවාද..
බලයට ලෝභ වී මව් විකුණූ පවට..
මුන් විදවාවි ලෝදිය හැලි පිටින් පිට..

#කැල්#