අරගලයට උර දෙන ලාංකීය තරුන කැළට කැනඩාවේ අපෙන් උපහාර!

Gihan Ranaweera

අපි ලංකාවෙන් ඈතක හිටියත් අපි උඹලාත් එක්ක හදවතින් ඉන්නවා. අරගලයේ සාමකාමී බව සහ එකමුතුකම දැක්කම අඩම්බරයි උඹලා ගැන. System change වෙනකම් අරගලය ගෙනයන්න ශක්තිය සහ ආරක්ෂාව ලැබෙන්න ඕන. Chase those looters away and we will send dollars to help build back better.

අරගලයට ජය!