මූල්‍ය වංචා පිලිබද තොරතුරු රැස් කිරීමට,

ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්,

FB_IMG_1649686361019.jpg

⛔සියලු ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ අනෙක් දේශපාලනකරුවන් පිලිබද මූල්‍ය නිල තොරතුරු රැස්කිරීමට ක්‍රමවේදයක් කඩිනමින් සකස් කලයුතුයි. ⛔
💥හොරාකාපු සල්ලි දියව් කිව්වට උන් දෙන්නෙ නෑනෙ.
😌තොරතුරු ලබාගත්හැකි පුද්ගලයන් එකතු වියයුතුයි.👈
💢web site එකතුලම ඊට පිලියමක් සකස් කලහැකි ද ?