පඹයෙක් වෙලා හෝ අරගලයට සහාය දෙමි

බන්දුල රණතුංග

Screenshot_20220415-2110092.png

පිදුරු උපදින්නේ කමතේ උනාට, ගැබ් ගන්නේ කුඹුරේ. ඇහි ඇටයක් දෙකක් පැල උනාට කරලක් හැදෙන එක ගහක්වත් හැදෙන්නේ නෑ කමතේ. කමතටම වෙලා හිටියොත් ඊළඟ කන්නේ වෙනකම් දිග් ඇදෙන වල් වැල් වලට තමා පොහොරක් වෙන්නේ. පඹයෙක් වෙලා හරි කුඹුරට ගියොත් ඊළඟ පිදුරු පරම්පරාවේ සංසේචනයට උත්පේරකයක්වත් වෙන්න පුළුවන්. තනියෙන් හයියක් නැති නිසාවෙන්ම පඹයෙක් වෙලා හරි අනාගත පරම්පරාවට පොහොරක් වෙන්නයි සූදානම…!