නොනිදන අරගලය

නවීන් දිල්ශාන්

IMG_20220409_162929.jpg

සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අධ්‍යාපනික,ආර්ථිකමය,සමාජයීය පුනරුදයක් උදෙසා නොනිදන අරගලය වනාහි අලුත් ශ්‍රී ලංකාවක නව නැගිටීමක් මය..හුදෙක් දේශපාලනික වශයෙන් ගරා වැටුණු ලක් මව්න්ගේ ශ්‍රී ලංකිකයන් අලු ගසා දමා නැගිටිමින් සිටින කාලයකි මේ.