අරගල බිමට

Vikum St

FPMbi5mXoAQRx7S.jpg

_අම්මා_

ලේ සුවඳ දෙන  තනේ කඳුලැලි
සෙමින් ගිලිහී වැගිරුණාවේ..
ඒ බිඳෙන් බිඳ සුවඳ විහිදා
තවත් පිට කොඳු ලියැළුවාවේ..

දැයේ දරුවන් වෙත දයාවෙන්
එරුණු කිරි නෙත් තෙත් කළා වේ..
රටේ කාටත් වඩා කොඳු ඇට
හයිය බව උන් පෙන්වුවානේ..

මවත් සමඟත් රමණයේ රති
නරි රැලක් එළවන්න ආ ඒ..
ආන් බලපන් රටට ණය නැති
සිංහ ධේනුව ඝර්ජණාවේ..

පඬි පුරත් ගිණි තිබ්බ පරපුර
යළිත් හෙළ බිම වැජැඹුණාවේ..
මවක් යනු නම් මවක් මයි
වෙන කොහිද නිදසුන් ඇයට ආයේ..

පුතේ උඹලට දයක් සරි කර
අරගලේ අපි මියැදුනාවේ..
දෑස් විවරව නොනිදා ඉඳපන්
අම්මා උඹ ළඟ..බයද..? නෑ නේ!!!

🔰 – විகுm – 🔰©
Vikum St Nethranjana