අරගලයේ නායකත්වය

බන්දුල රණතුංග

ඔබට අවශය දෙයක් නොමැති විට එය ඉල්ලා සිටීම ඔබේ අයිතියයි.
එසේ ඉල්ලා සිටියදීත් නොලැබෙන්නේ නම් ඒ ඔබේ අසරණකම නිසයි.
අනෙකෙකුගේ අවශ්‍යතාවයක් ඔබ ළඟනම් එය ලබා දීම ඔබේ වගකීමයි.
එය ඉල්ලා සිටින තෙක් නොදී සිටීම ඔබේ තුප්පහිකමයි.
තමන්නට හිමි දේ නොලද අසරණයාට පිහිට වීමට ඔබට හැකිනම් ඒ ඔබේ යුතුකමයි.
අනෙකාගේ අවශ්‍යතා ලබා දීම වෙනුවෙන් අරගල කරන්නා නායකයායි.
අරගලයට එක් වී සිටින ඔබ සැම නායකයන්ය.