සුභ අලුත් අවුරුද්දක් ! #GoHomeGota2022

රු.නු.කෞ

059139A9-4680-4810-AA90-BAE5F8E6018C.jpeg

ලබන්නාවූ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද සාමය සතුට සෞභාග්‍යය පිරි පාපී දේසපාලුවන්ගෙන් තොර
ලක් මාතා වැඦබෙන සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.෴
රු.නු.කෞ.#GoHomeGota2022