සුබ අරගලයක් වේවා.🇱🇰✊👣

ඉදිකැටිය

go-home-gota-wish.png

සැබෑ පුරවැසි යුතුකම වෙනුවෙන් පාලකයන් මට්ටු කළ,
උන් හැප්පුන වැරදි පරපුරෙන් ආරම්භ කළ,
මේ සැබෑ ජනතා අරගලයේ
සියළු අයිතීන්, ඉල්ලීම්, ඉලක්ක සාර්ථක වන
ජයග්‍රාහී සුබ අරගලයක් වේවා.🖤✊
ජනතා අරගලයට ජය.🇱🇰✊👣
2022.04.14

#ඉදිකැටිය
#GoHomeGota2022