වස්කවි

Indunil Illangasinghe

ගෝඨා ගොං පප්පාගෙ දවස මූසල වෙයං
මහෙන්ද්‍රන් අත්තාගෙ කුන්තෙ උල මොට වෙයං
බැසි බැසිල් මුත්තාගෙ කටට පණ නැති වෙයං
ගොං පුත්තු තුන්බාගෙ ගෑණු සැප නැති වෙයං

බොරු නිව්ස් දාන තොට මනසටම ලෙඩ වෙයං
ණයට දෙන ඇඩ්මින්ට අමුතු ලෙඩ ඇති වෙයං
වාසියට යන චැනල් උඩ ඉඳං කෙල වෙයං
කාසි බිල්ලට ගන්න මීඩියා නැති වෙයං

වාසි ගන්නට දුවන පූජකයො ලෙඩ වෙයං
අවුස්සන වාද සැම සහ මුලින් එලි වෙයං
රජ පුටුව රැකගන්න දෑත් සවි දෙන උඹට
ජාති ආගම් බේද නැතුවමම කෙල වෙයං

රජපස්ස පවුල කල හොර කමට පල දියං
තප්පරෙන් තප්පරේ තොපේ බොරු එලි වෙයං
අල්ලගත් රජ පුටුව එපා වී වද වෙයං
උදා වූ අවුරුද්දෙ තොපෙ ආයු අඩු වෙයං