පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට දෙන වරප්‍රසාද නැති කරමු. රාජ්‍ය අර්ධ රාජ්‍ය සේවා ආයතන කාර්යක්ෂම කරමු.

Anuruddha

1)මැති ඇමතිලාට වාහන පර්මිට් බෑ. ඕනිම නම් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වගේම සම්පූර්ණ ගාන දීලා ගන්න පුළුවන්.

2)නිල නිවාස, නොමිලෙ වතුර, විදුලිය, දුරකතන බිල් දෙන්න නෑ

3) මැති ඇමතිලාට පොලිස් හමුදා ආරක්ෂාව දෙන්න අවශ්‍ය නෑ. ජීවිත තර්ජන දැන් නැහැ.

4) මැති ඇමතිලාට අසීමිත කාර්‍යාලය මණ්ඩල දෙන්න බෑ. පවුලේ අය බෑ. උගත් පරිපාලන සේවයේ හිටපු අයට විතරයි අවශ්‍ය නම් දෙන්න පුළුවන්.

5)රාජ්‍ය ආයතනවලට නිසි ප්‍රමිතියකට සේවකයො ගන්න ඕනි. දේශපාලකයන් ගේ ලියුම් වලට රස්සාවල් දෙන්නේ බෑ ඉස්සරහට.

6) මැති ඇමතිලාට හිතුමතේ රාජ්‍ය සේවට මිනිස්සු දාන්න බෑ

7)දුම්රිය බස් ඇතුලු පොදු ප්‍රවාහනය කාර්‍යක්ෂම කරලා ඒවාගෙන් ගසාකන උන් එලවන්න ඕනි.

8)සංස්ථා සභාපතිලා ඇතුලු ඉහල රාජ්‍ය නිලධාරින් ලබන අධික වැටුප් දීමනා අඩු කරන්න ඕනි.

9)රාජ්‍ය රෝහල් පද්ධතිය දියුනු කරලා මිනිස්සුන්ව මරාගෙන කන පුද්ගලික රෝහල් විගනනය කරලා පුද්ගලික රෝහල් වෙනුවෙන් රජයෙ රෝහල් ඇතුලු යන්ත්‍ර විනාශ කරන දොස්තරලා ඇතුලු සේවකයින්ට දඬුවම් දෙන්න ඕනි.

10) මිනිස්සුන්ව සූරා කන කුඩා හා මහාපරිමාන ව්‍යපාරිකයො හොයලා දඬුවම් කරන්න, ඔවුන්ගෙ ව්‍යපාර තහනම් කරන්න ඕනි.

11) ජරාව කන රාජ්‍ය නිලධාරින්ට තදින් නීතිය ක්‍රියාත්ම කරන්න ඕනි.

12)පොලීසිය දේශපාලන අතකොලු කරගන්න බෑ. ඒ සියලුම ආයතන ස්වාධීන වෙන්න ඕනි.

ඒ සමගම මෙ මාතෘකාද ජනගත වූවා නමි අනාගතයේ එන අයටද යමි බලපෑමක් වනු ඇත..

නැතහොත් හුදු පෙරලීමන් හෝ හිස් මාරැවක් පමනක් වනු ඇත

Copied