අළුත් පරම්පරාව

Dinusha Kulasooriya

2.jpg

අවුරුදු 74ක් තිස්සේ උන් අපිව උන්ගෙ වාසියට බෙදුවා. ඒ පිලෙන් මේ පිලට, මේ පිලෙන් ඒ පිලට ජනතාව පෙරල පෙරල පැති මාරු කර කර මේක හොරා කෑවා.
හැබැයි මේ අළුත් පරම්පරාව, මේ පරම්පරාව බෙදෙන්නේ නෑ, ආයේ බෙදන්නත් බෑ, එ නිසා රවට්ටන්නත් බෑ.
මේ පරම්පරාවට, ජාති බේද නෑ, ආගම් බේද නෑ, කොටින්ම කිව්වොත් වයස් බේදෙකුත් නෑ. පරණ බෙදීම අත ඇරලා, හනමිටි අදහස් අත ඇරලා, අලුත් පරපුරත් එක්ක අවිත් හිටගන්න ඕන කෙනෙක් මේ අළුත් පරම්පරාවට අයිතියි.
#GoHomeGota2022