අහිමිකළ හිරුමඟුල

Nadeesh Hirushan

InShot_20220414_102220208.jpg

මම…
රැඩිකල් නොවෙමි…
සංස්කෘතිය අගයමි…
ආදරය කරමි…
අසරණ වීමි…
සමා අයදිමි…

🇱🇰 ❤✨️

#SinhalaandTamilNewYear
#SriLankaEconomicCrisis
#GoHomeGota2022
#GiveOurStolenMoneyBack https://t.co/A8MDMdoRfI