අරගලයෙන් පස්සෙ හැදෙන රජයක වැඩපිලිවෙල ගැන දැන්ම අදහස් එකතු කරමු

Dhanushka

අරගලයෙන් පස්සෙ අන්තර් කාලීන පාලනයකුත්, ඊට පස්සෙ මැතිවරණයකින් එන රජයකුත් ගැන දැන්ම සැලසුම් කරමු කියල යෝජනා කරනවා. කලින්ම ප්‍රතිපත්ති, වැඩපිලිවෙල, ගැන අදහසක් තිබුනොත් මේ අරගලය සාර්ථක වේවි. නැත්නම් වැරදි පාරක ආයෙත් යන්න ඉඩ තියෙනවා.