අරගලයට නියත ජය

Tharindu Darshana

මේ ලැබුවාවූ අවුරුද්දෙ අපේ මේ සටන නියත ජයක් ලැබ, ශ්‍රී ලංකා මාතාවට ජය ශ්‍රී වේවා….🙏🙏🙏❤❤❤