අරගලයට ජයවෙවා

Kaushalya Gayashan

inbound739001161631263209.jpg

සුබ නව වසරක් වෙවා දූෂිත ,ණිර්ලෙජ්ජිත ජරාජීර්ණ වූ පාලනයට එදිරිව හන්ඩ නගන
මගේ ආදරනීය ශ්‍රී ලංකිකයන්ට……!!!!!!!!!!!
අරගලයට ජයවෙවා ………!!!!