අපේ එවුන්ට අපේ උපහාර ♥️

සංඛ සමරසේකර

1234.jpg

රට වෙනුවෙන් ආගම් භේද ,ජාති භේද , පක්ෂ භේද පසෙකලා අපේම අනාගතය වෙනුවෙන් අපේම එවුන් මේ දරන වෑයමට සුභ නැකත අලුත් අවුරුදු උදාවත් සමග උදාවූ වගයි 💪🏻
#gohomegota