ශ්‍රී ලාංකිකයින් ජපානයේ Shibuya City හි සිට විරෝදතා

Shasheesha Dissanayake

IMG-0389.jpg

ජපානයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලංකාවේ වත්මන් තත්වය කෙරෙහි විරෝදය පාමින් ජපානයේ “Shibuya” නගරයේ සිට අරගලයට සහයෝගය දැක්වන ඡායාරුප පෙළක්.