විශ්වය පුරා….

Dinitha.W

Screenshot_20220409-230930_Instagram.jpg

ගෝටාබය උබ අපේ පුංචි රටට මහා සාපයක් බන්. තවත් පීචන් නොවී resign වෙයන්