බංකරේ වෙත ඇරයුමක්

Rukshan Madhushanka

වචන නම් වූ අවිය අරගෙන ආවෙ පාරට එක්වෙලා….
ඉවසගනුබැරි තැනයි ආවෙ අපේ අයිතින් ඉල්ලලා….
දැනෙන දුක්ගිනි වාවගනු බැරි තැනට හිමිහිට පැමිණිලා….
ආව අපහට උරුම කදුළුද අහමි හයියෙන් විමසලා….

උඩින් දුන් ඒ නියෝගය අකුරටම ඉටුකරනවානම්….
මදක් හිතපන් පරේ දැවෙනා ජීවිතත් අප
රටේ බන්….
නොහැකි වූ කල ගෙටගහන්නට ජීවිතේ යහමින් ඉතින්….
ආවෙ ඉල්ලන් උන්ගෙ අයිතිය මිසක් රන්මුතු නෙමේ බන්….

බැරියරුත් දාගෙනම මග අවහිරකරන් හරි සීරුවෙන්…..
උබලා පසෙකින් අපි අනෙක් පස ඉන්නවා දෙපිලක් බෙදන්….
කුමට බෙදෙමුද දෙපිළකට අපි එකම පන්තියෙ උන්නෙ බන්….
එක්ව නැගිටිමු එවිට හැක පන්නා දමන්නට හොරුන් දැන්….

රුක්ෂාන් මධුශංඛ