නායකත්වය කියන්නේ කුමක් ද ?

NR.Anees Umar - Auk

“නායකයෙක් කියලා කියන්නේ ඕනෑම තනතුරක ඉහළ තැනක ඉන්න කෙනෙක්ට නෙවෙයි, නායකයෙක් කියලා කියන්නේ ඕනෑම දෙයක් ඉක්මනින් හරි අකාරව නිවැරැදිව පරිපාලනය හා පාලනය කරන පුද්ගලයෙකුටයි.”