කොහාගේ සිතිවිල්ලක්

U.A.Geeth Vinura

වටපිට ඉගිලී ඇවිත්
අඹ ගස උඩ
කොහෝ කොහෝ ගෑමට
ලෑස්ති වූ කල

උගුර බැරැන්ඩි වී
කපුටු කාක් කාක්
ඇසී කට ඇරන්
පුදුමෙන් බිම බලා

නාකි කපුටු මයින
රැල හොරා කන
පන වටින වස්තු
පිට කරන හැටි

වරු වේලා පුරා
පෝලිම් අස්සේ හිරවී
බාල මහළු හැම
කදුළු බිමට වැටෙන

තාර පාර පුරා
වාහන නැවති නැවති
හෝන් ගසන සද්දෙන්
හරිත මව් හඩන

කෑමට බීමට සිතා
දෑත් දෙපා රිදී
කඩ මණ්ඩියට ගියත්
ආපසු හැරී යන

වණ වූ ලක්මව
යළි නැගී සිටීමට
ඇවසී වූ ඩොලරය
හිදී ගිය පතුලට

ඉවසී බැරි තැන
කජුකිරි කෙලි කොල්ලන්
ජන ගන සටනට
එක්වී උර දෙන

අළුත් රජයක් ලැබී
කැවුම් කිරිබත් කන්නට
සාධු නදදී මතු
කොහෝ කොහෝ ගෑමට

ගිමන් ඉක්මන් හැර
යළි ගමට ගොස්
කූඩු හොයන පතිනිට
විගහින් කියන තතුව