කුමට එරට අධිකරණය – නීතිය සහ විනිසුරන්

Indika Rz

talk-02.jpg

අලුත් ලොවක් ගැන සිතීම – දඬුවම් දෙන වරද නම්
කුමට එරට අධිකරණය – නීතිය සහ විනිසුරන්
Nanda Malini
#GoHomeGota2022 #gohomerajapaksas #GiveOurStolenMoneyBack