අරගලය අපේ ය..

Chamalie Vidanaarachchi

IMG-20220412-WA0027.jpg

මේ රට අපේය..
අනාගතය අපේය..
හීන, ප්‍රාර්ථනා සියල්ල අපේය..
උන් හොරා කෑ සතයක් සතයක් ගානේ අපේය..
මේ බිමේ වැලි කැටයක් කැටයක් ගානේ උරුමය අපේය..

මේ තාරුණ්‍යයේ කැකෑරෙන රුධිරය ඒ බිමේ උරුමය වෙනුවෙන්මය..

ඒ සුන්දර, මනුශ්‍යත්වයේ යුද්ධය අප විසින් ජයග්‍රහණය කළ යුතුමය..

ඒ වෙනුවෙන් කැපවූ ජාතික වීරයන්ගේ නාමයන් දිනෙක මේ අවකාශයේ රන් අකුරෙන් ලියවෙනු ඇත..

අරගලයට ජය ✌❤️

#GoHomeGota2022
#gohomerajapaksas
#GiveUsOurStolenMoneyBack