අරගලයට පොඩි යෝජනාවක්

Ravindu

Go gota home වගේම රටේ තිබිය යුතු ප්‍රතිපත්ති ගැනත් සටන් පාඨ තිබුනොත් මොකද ?
උදා -: අවුරුදු 60 ට වැඩි නාකි මයිනන්ට පාර්ලිමේන්තු එන්න බෑ, ඇමති ආරක්ශක සේවය නැති කරව්, තානාපතිල විදෙස් ව්ර‍ර්ස්සා ( ගෘහ සේවය නෙවේ ) https://youtu.be/u0Te-Sia1Gw