අරගලයට ජය!

Asith Abeysinghe

GotaGoගමේ පණිවිඩය ජනගත කිරීමට එහි satellite ගම් රට පුරා ප්‍රධාන නගරවල ඇති කිරීම සුදුසු යයි සිතමි.