අරක්කු

නිපුන්

බොන්න එපා කියන්න බෑ. බොන එක එපා කරවන්න පුලුවන් ඕන නම්.
1. බොන්න එපා අල වෙනවා කියලා campaign
2. බීපු අය ඉන්න තැන් වලින් අයින් වෙන එක. බීපු අය එක තැනක ,නොබී ඉන්න අය එක තැනක
Community එකෙ leadership එකට ඕන නම් ඕක කරන්න පුලුවන් . බිම පිරිසිදු කරන එක වගේ
කීපදෙනෙක් කරන කොට trend කරන්න පුලුවන්.
Contact තියන අය opinion leaders ලට ආමන්ත්‍රණය කරන්න