හොරු පන්නලා මුළු රට හිනැහෙන දිනට මල් වැසී වැටේවා පින්බර ලක් බිමට

Malika Miskin

1296AB8B-E401-4D69-9204-5532B65E7A6E.jpeg

පැරදී නොයන එඩිතර හදවත් වලට
පාට පක්ෂ නෑ රොද බැඳුනම එකට
වැස්ස කඩා හැලුනත් අරගල මැදට
නෑ හැර ගියේ සිටියා උන් එක පෙළට

දින ගනනේම වැඩිවෙන එකමුතු කමට
බැඳුණා රටම එක හුස්මක එක ලෙයට
හොරු පන්නලා මුළු රට හිනැහෙන දිනට
මල් වැසී වැටේවා පින්බර ලක් බිමට