හදන්න හදන ‘වෙනස්’ සමාජයේ ආදර්ශය ඔබ වෙන්න!

Abdul basith

IMG-0653.jpg

හදන්න හදන
‘වෙනස්’ සමාජයේ
ආදර්ශය ඔබ වෙන්න!