ස්තුති ඔබ සියලු දෙනාට

Hiruna

රට වෙනුවෙන් ඔබ මේ කරන හැම දේකටම ස්තුති.අපිට එන්න බැරි නිසා දුකයි.ඒත් අපි වෙනුවෙන් අරගල කරන ඔබට බුදුසරණයි.ජේසු පිහිටයි.