ශිෂ්‍යයිනුත් මහපාරට🖤

Lahiru Fernando

inbound5265568612973325255.jpg

පසුගිය අප්‍රේල් 10 වන දින පානදුර ප්‍රදේශයේ ශිෂ්‍යයින් පවත්නා පාලන ක්‍රමයට එරෙහිව සාමකාමි ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයක් පවත්වනු ලැබුවා…