වසර 74ක ජනපීඩක ශාපය මව්බිමෙන් තුරන් කරමු!!

U.A.Geeth Vinura

inbound4423820714601172205.jpg

#visabanforrajapaksas
#freezerajapakshemoney
#GiveUsOurStolenMoneyBack
#GotaGoHome2022
#ExpectUs
#AnonymousSaveSriLanka
#SriLanka #EconomicCrisisLK #SriLankaEconomicCrisis #SriLankaCrisis #SirFail #GoHomeGota #GoHomeRajapaksas #SriLankaProtests #EmergencyLaw
#Anonymous #anonymoushackers
#anonymousforthevoiceless #helpless #SaveSriLanka #findstolenmoney #PeoplesMoney
#itspeople #SaveTheChildren #savethefuture #savemymotherland #CorruptPoliticians #rajapakshas #Anonymoushelpsrilanka