යුතුකම

රු.නු.කෞ

1623589E-F900-4EC3-A980-4EBA6F0FBC4D.webp

වසර 74 කට පසුව අප ලක් මව හොරුන්ගෙන් හා අපරාධකරුවන්ගෙන් ගලවාගෙන එහි දිශානතිය සම්පුර්ණයෙන් යහපත් මගකට මෙහෙයවීමට ලැබී ඇති මේ එකම හා අවසාන අවස්ථාව උපරිම වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සෑම ‘ශ්‍රී ලාංකික’ පුරවැසියකුගේම යුතුකම නොව වගකීම බව අවභෝධ කරගනිව් !