යන්න!

Hansani

ඔවුන් ඔබ සහ මම
එකිනෙකා කෙරෙහි ප්‍රේමයෙන්
අරගල කරමින් ද
අරගලය කෙරෙහි වූ
ප්‍රේමය බෙදාගනිමින්ද
එම අරගලය තුල
එකිනෙකා සමග
ප්‍රේමයෙන් බැදෙමින්
සිටී.

උගුර ලේ රහවෙන තුරු කෑගසමින්
නෝම්බි අල්ලන සහෝදරයන් දකින්න.
ඔවුන් වෙත වන ප්‍රේමයෙන් සිත පුරවාගන්න.
තරුන දරුවන්ට වැසිකබා බෙදාදෙන වැඩිහිටියන් දකින්න.
අරගලය තුල රැදෙන්නැයි ඔවුන් කරන ඉල්ලීම් කෙරෙහි බැදෙන්න.
අදම මුන ගැසුනු ගැහැනුන් මිනිසුන් සමග එක කුඩයබෙදාගන්නිමින් බාගෙට තෙමෙන මිනිසුන් දකින්න.
සීතලම වැහි අතර සහෝදරත්වයේ උණුසුමක ප්‍රේමය විදින්න.
මෙතුවක් කල් මිනිසුන් තුලම වූ ඒත් ඇසගැටීමට ඔබ ප්‍රමාද වූ ප්‍රේමයන් පිළිබඳව ප්‍රේමයෙන් බැදෙන්න.

ප්‍රේමය දකින්න යන්න!
ප්‍රේමය විදින්න යන්න!
යන්න ඔබත් ප්‍රේමය බෙදාගන්න!
යන්න ඔබේ ප්‍රේමය බෙදාදෙන්න!

💛