යක්ශයාගේ අඩවිය

මදුරංග ලියනගේ

022D6EE6-A16A-4BF7-B56D-1CB64B29DCCD.jpeg

දැල් උනත් රැයපුරා මේ ෆෝන්
එලි
පාලකයෝ මරු විකල්ලෙන් රගනවා
කෙලි
නොවන්නට මෙවන් දේ ලක් මවට
යලි
නොකඩවා පවත්වමු මුවදොරේ
රැලි
ස්ටේජ් උඩට නැග මොර ගාපු
නිලි
හැංගිලා වසාගන්නට බැරුව
ව්ලි
රටම අද නටනවා තොව්ලයක්
බලි
නූපන්න පොඩි උනුත් ඇයි මෙයට
පලි
ගාන්නට එපා ලක්මවගෙ මුව
දැලි
හොර හැත්ත එපා තව බාගන්න
බිලි

-‘මදුරංග ස’-