පඹයෙකු වීමත් සතුටට කරුණකි.

Bandula Ranathunga

කෘතහස්ත කවියෙක් වන රුවන් බන්දුජීවගේ “සැපකි සතුටකි” නමැති කවියේ මෙසේ කියනවා.
“තවත් එක පඹයෙක් හදන්නට
ගිහින් එක්කහු වෙනවා වෙනුවට
උපන් කමතට පොහොර වෙන එක