නූපන් පරපුර වෙනුවෙන්

ඉදිකැටිය

FB_IMG_1649653190700.jpg

දවසක නූපන් පරපුරේ එකෙක් ඇහුවොත්,
” පාලකයෝ වැරදි පරපුර එක්ක හැප්පුනම , මොකද්ද වෙන්නේ කියලා”
උන්ට මේක පෙන්නපල්ලා.
https://goo.gl/maps/aEtgKHNs4xEbeiLD7 -gotagogama

#visabanforrajapaksas
#SriLankaEconomicCrisis
#GoHomeGota2022
#GiveUsOurStolenMoneyBack
#SriLankaProtests
#ඉදිකැටිය