නිර්මාණ කරුවන් වෙත,

ඉදිකැටිය

FB_IMG_1649732298233.jpg

නොලිය පද මත
අරගල භූමියේ
නොකරණු බැන්දුම්
යළි කිසිදා
කකියන සිතුවිළි
දැනෙනා මේ කළ
වචන මත බලය
පෙන්වනු රිසි සේ
අද බැඳෙනා පද
ඉතිහාසය මත
තියේවී කොතැනක
යුතුකම ඔබමත
අද ගොතනා පද
අරගල භූමියේ
පුරවැසියෙකි ඔබ
යුතුකම් කරනා.

2022.04.12
#GoHomeGota2022

මේ මොහොතේ ඔබ ලියනා අදහස් මෙම ජනතා අරගලය වෙනුවෙන් නොළියවෙන්නේ නම් කිසිදා ඔබගේ පද ගෙත්තම් නොකරන්න.සැබෑ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් ඔබගේ අදහස් වල වචන වල ඇති වටිනා කම මේ මොහොතේ ඉතා අවශ්‍ය වේ.ඉතා ස්වාදීනව ඔබගේ කවි නිසදැස් මතයන් මේ සාමකාමී අරගලයට ශක්තියක් වීමට එක් කරන්න.පුරවැසි අරගලයට ජය වේවා.🇱🇰
මම ඉදිකැටිය

#GoHomeGota2022
#GiveOurStolenMoneyBack
#පුරවැසියෝ
#ඉදිකැටිය