නියම සිංහල බෞද්ධයා

Dimuthu Praboda

“නියම සිංහලයා යනු නියම බෞද්ධයා යනු,
අනෙක් ආගම් වලට උදවු කරමින්,
අනෙක් ජාතීන්ට උදවු කරමින්,
ඔවුන්ගේ විශ්වාසයන්ට ගරු කරමින්,
ලංකාව ,සිහල රට රැකගැනීමට දිවිය කැප කරන පිරිසක් බව
ඔබේ මිතුරාට පහදා දෙන්න.

එන්න අපි ජාත්යාලෙන් මත වෙමු.
එන්න අපි නියම සිංහල නියම බෞද්ධ වෙමු”