නැවත අපි අපේ රට ගොඩනගමු !!!

Sithira

ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනගමු . අරගලයට ජය . සියලු දුෂිත දේශපාලුවන් පන්නමු . නව රටක් නව නායකත්වයක් .
Sri Lankan from Germany !!!