දැන්වත් ඇති !!!

Sahan

ජනතාවනි, අදූරදර්ශී ආත්මාර්තකාමී තීරණ දැන්වත් නොගනීව්. 74 වසරක සාපය අවසන් කරමු.

මේ ලොව පාලකයින් කාහටවත් බලයක් කියා දෙයක් නොමැත. ඇත්තේ වගකීම්ය. එය අපද තේරුම් කර ගනිමු. උන්ටත් තේරුම් කර දෙමු.