ජය කොඩි එසවෙන එකම අරමුණක්

Hesadi Perera

නොදුටිමි කිසි දින මෙවන් සමගියක්
නොදුටිමි කිසි දින මෙවන් දන්සැලක්
නොදුටිමි කිසි දින මෙවන් ශක්තියක්
ජය කොඩි එසවෙන එකම අරමුණක්

අරගල භූමිය විටෙක පන්සලක්
අරගල භූමිය විටෙක පල්ලියක්
අරගල භූමිය විටෙක මක්කමක්
අරගල භූමුය විටෙක කෝවිලක්

දකින්නට මා මෙවන් දසුනක්
කරලා ඇත මම සසරේ පිංකමක්
සිංහ පැටවු අපි එකම ජාතියක්
මෙයයි සැබෑ උන ලොකුම හීනයක්

නුඹලව රැක දේවා දෙවි සතර වරම්
හැම මොහොතෙම පතනවා මගේ සිතින්
පිහිටයි නුඹලට දෙවි සුමන සමන්
මිහිපිට දෙවිවරු නුඹ තමා උතුම්

පද රචනය සහ අයිතිය: Hesadi Niruthmi

#Gotagohome2022