ජයවේවා අරගලයට

Navindu Hemsara

ලංකා ඉතිහාසය තුල මෙබදු අරගලයක් පවත්වා නැත.අඛණ්ඩව දවස් 05 ක් ඔබලා මහ වැසි නොතකා මෙම දූශිත රජය ගෙදර යැවීමට ගන්නා උත්සහය මා අගය කරන්නෙමු.එහෙත් මෙය ගැටුම්වලින් විසදීමට උත්සහ කරන්නේනම් මෙය ජූලි කලබල(1989) දී තිබූ අරගලයට වඩා හානියක් සිදුවේ.එය කාහටවත් නැවැත්විය නොහැක.යම් දේශපාලකයන් මෙයින් වාසි ලබා ගැනීමට තැත් කරයි.මොවුන් ගෙහ්ඩ්ර යන තුරු අරගලය නොනවත්වා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න.ජය වේවා ඔබ සැමට!

#GotaGoHome